top of page

PRIVACYVERKLARING

Morocco and the Iberian Peninsula have traditionally been inseparable from each other via the narrow Strait of Gibraltar. Today, Morocco is one of the few countries that keeps the traditions of al-Andalus alive. This history has a special place in the historical, cultural and spiritual heritage of the country. Located in the far west of the Islamic world, Morocco is known around the world as a unique country with its geographic, historical and cultural diversity.

 

On January 2, 1492, the city of Granada falls with the surrender of the last ruler Abu Abdallah Muhammad XI, better known as Boabdil. This brings a definitive end to al-Andalus and the political power of the Muslims in the Iberian Peninsula. In the now united Catholic Spain of Ferdinand and Isabella there is no longer any place for dissenters. On March 31, 1492, the Edict of Expulsion is signed in religious euphoria. All Jews are forced to convert to Christianity or are given four months to leave. Ultimately, between 1609 and 1614, the last Moriscos have to leave the country.

 

The Andalusian Muslims and Sephardic Jews are building a new life in North Africa. They bring new influences to Morocco and enrich the already existing traditions. The refugees of the Iberian Peninsula experience similar feelings in exile, remembering their homeland, ancestors and past in a common way. They gradually integrate into Moroccan society, while retaining their unique traditions and culture. Andalusians often marry within their own communities formed in Morocco. Their heritage is passed on from generation to generation. To this day, the awareness of their Andalusian identity has remained alive among their descendants. They are the Children of Al-Andalus.

 

Rick Leeuwestein and Hicham Ghalbane have captured forty different stories in Morocco at different locations. Beautiful Moroccan-Andalusian families have shared their personal stories, memories and history through encounters and moving conversations. An official film will follow soon.

V.O.F. Bridge2connect is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.childrenofandalus.com

info@bridge2connect.com

De functionarisen gegevensbescherming van Bridge2connect zijn te bereiken via info@bridge2connect.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bridge2connect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bridge2connect.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bridge2connect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Bridge2connect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bridge2connect neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bridge2connect) tussen zit. Bridge2connect gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bridge2connect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Bridge2connect deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bridge2connect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bridge2connect uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Derden waar wij mee samenwerken:

Nederlandse postorder bedrijven zoals (POSTNL, DHL, FedEx, DPD, GLS, UPS)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bridge2connect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bridge2connect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bridge2connect.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Bridge2connect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bridge2connect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bridge2connect.com

bottom of page